Kategorie produktów

Newsletter

DOSTAWA OPINIE KONTAKT HURTOWNIA REKLAMACJE

Regulamin

Regulamin sklepu - klient instytucjonalny (firma)

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży z klientami sklepu internetowego www.emobilen.pl (Sklep), prowadzącymi działalność gospodarczą oraz zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.emobilen.pl i klienta dokonującego zakupów hurtowych (Klient) oraz zasady realizacji uprawnień przysługujących klientowi w związku z udzieloną gwarancją na towar. Dokonanie rejestracji konta klienta hurtowego jest możliwe po zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu i po jego zaakceptowaniu. Klient dokonując rejestracji na stronie www.emobilen.pl oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą a zakup towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu jest dokonywany w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.

INFORMACJE O FIRMIE

2. Stroną umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu jest Mobilen, ul. Wyrwy-Furgalskiego 21, 30-217 Kraków, wpisany w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod nr 6903/2006, nr NIP 675-133-16-63, nr REGON 120269870 (Mobilen).

PRODUKT

3. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Mobilen są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie lub opisie produktu mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane. Produkty posiadają plomby (widoczne oznaczenie) naszej firmy świadczące o zakupie produktu w naszym sklepie. 

OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW

4. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, oznaczenia cen a także inne informacje zawarte na stronie www.emobilen.pl, kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.). Wszelkie zdjęcia mają charakter jedynie poglądowy. Prezentowane fotografie dostępnych towarów mają charakter orientacyjny - wygląd towaru może odbiegać od rzeczywistego.

5. Mobilen, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że dane zamieszczone w systemie sklepu www.emobilen.pl nie zawierają błędów, w szczególności z przyczyn wynikających z cytowania opisów dostarczanych przez producentów lub dystrybutorów towarów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z działem handlowym.

DOWÓD ZAKUPU

6. Zakupy towarów w sklepie internetowym www.emobilen.pl dokumentowane są poprzez wystawienie stosownej faktury VAT. Faktura VAT dokumentująca zakup towaru doręczana jest wraz z towarem. Faktura VAT wystawiana jest w oparciu o dane wskazane przez klienta hurtowego przy zakładaniu konta.

SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

7. Klient przy rejestracji konta zobowiązany jest podać pełną nazwę firmy (w tym również imię i nazwisko), adres siedziby (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, nazwę miasta, NIP, nr telefonu, nazwa oraz ilość zamawianych towarów. Przy rejestracji konta konieczne jest zaakceptowanie treści niniejszego regulaminu. Każde zamówienie składane po dniu zarejestrowania konta jest realizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu o ile strony nie uzgodnią inaczej. Założenia konta nie jest możliwe bez posiadania adresu milowego. 

8. Zamówienie mogą być składane:

a) za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (poprzez panel konta klienta),
b) za pośrednictwem komunikatorów internetowych,
c) za pośrednictwem korespondencji elektronicznej,
d) telefonicznie,
e) osobiście.

9. Każde zamówienie złożone przez Klienta po dokonaniu rejestracji konta klienta hurtowego jest realizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu niezależnie od tego w jakiej formie zostało złożone. Zamówienia złożone przez klientów detalicznych z uzupełnionymi fikcyjnymi danymi będą anulowane. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia złożonego przez firmy nie zajmujące się serwisem GSM lub IT lub do zmiany formy płatności na przedpłatę. Nasza firma prowadzi sprzedaż tylko dla klientów instytucjonalnych (firmy). 

10. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Mobilen.

11. W przypadku zamiaru złożenia zamówienia za pomocą poczty elektronicznej zamówienie należy wysłać na adres pocztowy Działu Obsługi Klient Hurtowego (dane dostępne na www.emobilen.pl) . Zamówienie powinno zawierać: pełną nazwę firmy (w tym również imię i nazwisko), adres siedziby (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, nazwę miasta, NIP, nr telefonu, nazwa oraz ilość zamawianych towarów. Zamówienie złożone drogą korespondencji elektronicznej zostanie potwierdzone przez Mobilen za pomocą korespondencji elektronicznej, telefonicznie lub faksem. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia w terminie 1 dnia roboczego traktować należy jako odmowę wykonania zamówienia.

12. W przypadku wyboru zamówienia telefonicznie numerem kontaktowym do złożenia zamówienia są telefony do Działu Obsługi Klienta Hurtowego wskazane na www.emobilen.pl.

13. Mobilen zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku ustalenia, iż poprzednio zawarte umowy z danym Klientem nie zostały przez Klienta wykonane z jego winy.

CENY

14. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są widoczne po zalogowaniu się do konta klienta hurtowego. W przypadku złożenia zamówienia w inny sposób niż za pośrednictwem strony internetowej Sklepu ceny uzgadniane są przy składaniu zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

15. Orientacyjny termin realizacji zamówienia (rozumiany jako czas od potwierdzenia zamówienia do momentu przekazania zamówionego towaru do wysyłki lub Sklepu w przypadku odbioru osobistego) wynosi 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia lub od dnia zaksięgowania wpłaty w przypadku płatności przelewem. Mobilen zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia o dodatkowe 2 dni robocze po uprzednim poinformowaniu Klienta.

DOSTAWA TOWARU

16. Zamówione towary dostarczane są w sposób uzgodniony przez Klienta z Mobilen w chwili składania zamówienia, spośród dostępnych opcji dotyczących dostawy danego towaru, w tym dotyczących wyboru firm kurierskich dostarczających towar. W przypadku zamówienia składanego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu uzgodnienie innego sposobu dostawy niż wskazany na stronie internetowej Sklepu może skutkować wzrostem kosztów dostawy towaru. Istnieje również możliwość osobistego odbioru towaru.
Odbiór osobisty towaru w Biurze Obsługi Klienta jest możliwy tylko po zmianie statusu na 'Gotowe do odbioru' i przesłaniu potwierdzenia mailowego do klienta. Zamówienia złożone ze statusem 'Odbiór osobisty' nie mogą być odebrane od razu po ich zatwierdzeniu. Możliwość odbioru towaru jest dostępna tylko po wysłaniu wiadomości mailowej. Telefoniczne potwierdzenie zamówienia nie upoważnia do wcześniejszego odbioru.

17. Towar dostarczany jest na adres wskazany przez Klient przy rejestracji konta. W przypadku gdy towar ma być dostarczony pod inny adres Klient powinien wskazać adres dostawy najpóźniej przy składaniu zamówienia.

18. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dostarczana jest na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firmy kurierskiej lub operatora pocztowego Mobilen nie ponosi odpowiedzialności.

19. W sytuacji gdy doręczenie przesyłki było niemożliwe ze względu na jej niepodjęcie w terminie awizowania przesyłki lub ze względu na wskazanie błędnego bądź nieaktualnego adresu lub też Klient bez uzasadnionych przyczyn odmówił przyjęcia przesyłki, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Mobilen dodatkowo kosztów zwrotu przesyłki do Sklepu oraz kosztów ponownego przesłania przesyłki. Towar zostanie ponownie przesłany wyłącznie po dokonaniu wpłaty przez Klienta w/w kosztów (przedpłata na konto).

20. Przed odebraniem przesyłki z towarem (od pracownika firmy kurierskiej lub operatora pocztowego) należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności pracownika firmy kurierskiej lub operatora pocztowego dokonać jej otwarcia i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie z Mobilen w celu wyjaśnienia sprawy. Niewypełnienie powyższych obowiązków może skutkować odmową uznania roszczeń Klienta związanych z dostawą wadliwego towaru w tym roszczeń z tytułu gwarancji.

PŁATNOŚĆ

21. Dostępne są następujące formy płatności za towar:

a) przedpłata na konto,
b) płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki,
c) zapłata gotówką przy odbiorze osobistym w Sklepie.

22. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na numer rachunku wskazanym podczas składania zamówienia lub na dokumencie handlowym.

23. Towar (w przypadku opcji 'przedpłata na konto') nie jest wysyłany przed zaksięgowaniem wpłaty. W przypadku braku płatności lub odbioru towaru 21 dni od momentu złożenia zamówienia, zamówienie będzie anulowane.

24. W tytule przelewu należy umieścić jedynie numer zamówienia.

25. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu koszt wysyłki towaru widoczny jest przed złożeniem zamówienia. Koszt innych form wysyłki może być ustalany indywidualnie z klientem.

26. Wysyłka towaru za granicę możliwa jest jedynie po wcześniejszej wpłacie na konto. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej koszt wysłania towaru zostanie wskazany Klientowi po złożeniu zamówienia, drogą korespondencji elektronicznej. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem korespondencji elektronicznej koszt wysyłki towaru jest podawany w treści wiadomości potwierdzającej zamówienie. W powyższych przypadkach Klient jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania wiadomości drogą korespondencji elektronicznej lub od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej zamówienie. Do czasu upływu tego terminu zamówienie nie jest realizowane chyba że Klient oświadczy, iż nie będzie korzystał z możliwości odstąpienia od umowy.

GWARANCJA i SKŁADANIE REKLAMACJI

27. Na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Mobilen udziela Klientowi gwarancji. Gwarancją objęte są wyłącznie wady towaru wynikłe z przyczyn tkwiących we właściwościach towaru. W szczególności gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń wynikłych z użytkowania towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego montażu towaru w innym urządzeniu. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest odesłanie towaru, który posiada plomby (oznaczenia) naszej firmy. W przypadku reklamacji produktów pakowanych w oryginalne pudełka producenta (np. Samsung modele serii GH97) konieczne jest odesłanie oryginalnego opakowania wraz z produktem. 

28. Okres gwarancji wynosi 3 miesiące od dnia wydania towaru Klientowi. 

29. W przypadku uznania wady za objętą gwarancją następuje wymiana towaru na nowy lub nieodpłatna naprawa towaru według decyzji Mobilen. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest możliwe tylko w przypadku zakupu realizowanego przez konsumenta (tj. osoby fizycznej, która nabywa towar w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz działalnością zawodową).

30. Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar do Mobilen na swój koszt. Mobilen nie będzie przyjmował przesyłek pobraniowych ani produktów które są zamontowane w urządzeniu. Wraz z towarem Klient zobowiązany jest dostarczyć pismo reklamacyjne zawierające dane adresowe Klienta (wraz z numerem telefonu, w miarę możliwości komórkowego, oraz adresem poczty elektroniczne e-mail – formularz dostępny jest na www.emobilen.pl), datę zakupu towaru, powód złożenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem stwierdzonych wad.

31. Wykonanie naprawy lub wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w terminie 50 dni od dnia dostarczenia towaru do Mobilen. O możliwości odbioru towaru Klient informowany jest drogą korespondencji elektronicznej lub telefonicznie. Na życzenie Klienta towar może zostać wysłany na wskazany przez Klienta adres po uprzednim pokryciu kosztów przesyłki przez Klienta.

DANE OSOBOWE

32. Administratorem danych osobowych Klientów jest Wojciech Orski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Orski Firma Handlowa Mobilen, ul. Tadeusza Wyrwy-Furgalskiego 21, lok. 1, 30-217 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP: 6751331663, nr REGON: 120269870 (dalej zwany Mobilen).

33. RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych Klienta, które stosuje Mobilen.

34. Dane osobowe Klientów, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarcza także nazwa firmy oraz numer NIP - będą przetwarzane w związku z koniecznością wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także umowy sprzedaży, których Klient jest stroną, oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zawarcia i wykonania powyższych umów z Mobilen oraz świadczenia usług przez Mobilen. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Mobilen wynikających z umów zawartych z Klientem, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów.

35. Dane osobowe Klientów, tj. nr PESEL, a w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą numer NIP - będą przetwarzane na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej Klienta za pośrednictwem Krajowego Rejestru Długów prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej S.A.; podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Mobilen, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody.

36. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych.

37. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

38. Jeżeli podstawą przetwarzania danych Klienta jest wyrażona zgoda, Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

39. Dane Klienta mogą być udostępnione podmiotom uczestniczącym w wykonaniu umowy sprzedaży, w szczególności podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie, podwykonawcom Mobilen w zakresie działań marketingowych, Biuru Informacji Gospodarczej S.A.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

40. Wszelkie spory wynikłe z zawartych umów sprzedaży towaru rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Mobilen.

41. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

 

Regulamin sklepu - klient indywidualny

 

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.emobilen.pl oraz zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.emobilen.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

INFORMACJE O FIRMIE

1. Właścicielem Sklepu internetowego www.emobilen.pl , zwanego dalej Sklepem jest firma MOBILEN prowadząca działalność pod nazwą MOBILEN z siedzibą w Krakowie, ul. Wyrwy-Furgalskiego 21; zarejestrowana pod nr 6903/2006 Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa, NIP 675-133-16-63, REGON 120269870.

PRODUKT

2. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie lub opisie produktu mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane.

CENA

3. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu internetowego www.emobilen.pl są wyrażone w polskich złotych (PLN), są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena po której klient zamówił towar w zamówieniu. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji i jest niezależny od kosztu zakupu towaru. Przed złożeniem zamówienia podawane są informacje odnośnie kosztów dostawy.

OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW

4. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie www.emobilen.pl, kierowane przez Sklep do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.). Wszelkie zdjęcia mają charakter jedynie poglądowy. Wygląd towaru uwidoczniony na stronie internetowej odbiegać może od rzeczywistego.

DOWÓD ZAKUPU

5. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym www.emobilen.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. W przypadku, gdy kupujący będący osobą fizyczną składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy pod którą prowadzi się działalność/firmy) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez tego kupującego, domniemywa się, iż zakup jest przez niego dokonywany w związku z taką działalnością i faktura w tym wypadku wystawiona będzie na tego kupującego jako podmiot gospodarczy.

SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

6. Zamówienia towarów składane są za pośrednictwem strony internetowej www.emobilen.pl.

6.1. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą zatwierdzenia zamówienia przez Kupującego (kliknięcie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów" na stronie ”Potwierdzenie zamówienia”). Po złożeniu zamówienia automatycznie zostanie wysłana wiadomość e-mail z informacją o przekazaniu zamówienia do realizacji.

6.2 Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawartej umowy w przypadku gdy poprzednio zawarte umowy z danym Kupującym nie zostały przez Kupującego wykonane z jego winy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie dwóch dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Zapis niniejszy nie znajduje zastosowania w przypadku gdy Kupującym jest konsument.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

7. Czas realizacji zamówienia standardowo nie przekracza 3 dni roboczych (liczony od godziny 0:00 dnia następującego po dniu złożenia zamówienia przez Kupującego). Przez czas realizacji zamówienia uważa się okres od złożenia zamówienia do momentu przekazania zamówienia do wysyłki.

DOSTAWA TOWARU

8. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Kupującego w chwili składania zamówienia spośród dostępnych opcji dotyczących dostawy danego towaru w tym dotyczących wyboru firm kurierskich dostarczających towar.

8.1. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD z reguły dociera do Kupującego na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Przesyłki inPost do Paczkomatów dostarczane są zwykle do 2 - 3 dni roboczych do wyznaczonego punktu odbioru.

8.2. W sytuacji gdy doręczenie przesyłki było niemożliwe ze względu na niepodjęcie jej przez Kupującego w terminie awizowania przesyłki lub ze względu na wskazanie błędnego bądź nieaktualnego adresu lub też Kupujący bez uzasadnionych przyczyn odmówił przyjęcia przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sklepu dodatkowo kosztów zwrotu przesyłki do Sklepu oraz kosztów ponownego przesłania przesyłki. Towar zostanie ponownie przesłany wyłącznie po dokonaniu wpłaty przez Kupującego wspomnianych powyżej kosztów (przedpłata na konto).

8.3. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem w celu wyjaśnienia sprawy. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż warunkiem skierowania roszczeń przez Sklep w stosunku do firmy kurierskiej jest przedstawienie protokołu szkody. W przypadku niesporządzenia protokołu szkody Kupujący może zostać obciążony kosztami jakie z tego powodu poniesie Sklep.

PŁATNOŚĆ

9. Zapłata ceny za towar następuje drogą przelewu bankowego przekazany Kupującemu po dokonaniu zakupu.

W tytule przelewu należy umieścić jedynie numer zamówienia.

W przypadku przelewu zagranicznego konieczne jest wskazanie poniższego kodu:

SWIFT: INGBPLPW

9.1. Koszt przesyłki widoczny jest podczas składania zamówienia, zależy od miejsca doręczenia towaru. Wysyłki pobraniowe nie są realizowane.

9.2. W przypadku braku płatności do 21 dni od momentu złożenia zamówienia, zamówienie będzie anulowane.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

10. Kupujący dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub działalnością zawodową), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub telefonicznie, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sklepu, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Kupującego.

10.1. Zwrot towaru zostanie przez Sklep przyjęty tylko wtedy, gdy odesłany towar nie był kopiowany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oryginał paragonu lub kserokopię faktury VAT i dostarczyć do Sklepu na adres podany w dziale Kontakt. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć towar do Sklepu na własny koszt.

10.2. Zwrot zapłaconej przez Kupującego należności zostanie dokonany na podany przez Kupującego rachunek bankowy niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy Zwrot ceny następuje drogą przelewu bankowego jeżeli zapłata ceny była dokonana w ten sposób. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania od Kupującego zwracanego towaru lub przesłania przez Kupującego dowodu odesłania towaru. Formularz reklamacyjny..

10.3.Sklep nie odbiera zwracanego towaru w formie przesyłek pobraniowych.

GWARANCJA i SKŁADANIE REKLAMACJI

11.Towary oferowane w sklepie internetowym www.emobilen.pl są objęte gwarancją MOBILEN. Gwarancja obejmuje wady towaru powstałe z przyczyn tkwiących w samym towarze.

11.1 W ramach gwarancji Sklep zobowiązany jest do usunięcia wad towaru lub wymiany towaru na nowy według decyzji Sklepu.

11.2 Okres gwarancji wynosi 3 miesiące od dnia wydania klientowi towaru.

11.3 Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar do Sklepu. Sklep dokonuje naprawy lub wymiany towaru na wolny od wad w terminie 30 dni od dostarczenia towaru. O możliwości odbioru towaru Kupujący informowany jest drogą korespondencji elektronicznej lub telefonicznie.

12. Sklep, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że dane zamieszczone w systemie sklepu www.emobilen.pl nie zawierają błędów, w szczególności z przyczyn wynikających z cytowania opisów dostarczanych przez producentów lub dystrybutorów towarów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z działem handlowym.

13. W przypadku złożenia reklamacji, klient zobowiązany jest dostarczyć towar do Sklepu wraz z dowodem jego zakupy (oryginał paragonu fiskalnego lub faktury VAT) oraz pismem reklamacyjnym. Sklep nie będzie przyjmował przesyłek pobraniowych. Dowód zakupu jest zwracany po rozpatrzeniu reklamacji lub korygowany. 

14. W przypadku złożenia reklamacji, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć towar do Sklepu wraz z dowodem jego zakupu (oryginał paragonu fiskalnego lub faktury VAT). Dowód zakupu jest zwracany po rozpatrzeniu reklamacji lub korygowany.

15. Zalecane jest dołączenie do towaru pisma reklamacyjnego. Pismo reklamacyjne powinno zawierać dane adresowe Kupującego (wraz z numerem telefonu w miarę możliwości komórkowego oraz adresem e-mail), datę zawarcia umowy, powód złożenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem stwierdzonych wad oraz numerem rachunku bankowego na który miałby nastąpić ewentualny zwrot ceny.

16. Wzór pisma reklamacyjnego można pobrać ze strony www.emobilen.pl. Celem przyśpieszenia okresu rozpatrzenia reklamacji zaleca się korzystanie z komputerowych wydruków pism reklamacyjnych.

17. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez kupującego towaru, sposób odbioru nowego itp.) - w takim przypadku Sklep ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

18. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nieistnienia wady albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących Kupującego lub użytkownika towaru, towar nie zostanie Kupującemu odesłany na koszt Sklepu.

19. Gwarancja oraz rękojmia nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sklep nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

DANE OSOBOWE

20. Administratorem danych osobowych Klientów jest Wojciech Orski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Wojciech Orski Firma Handlowa Mobilen, ul. Tadeusza Wyrwy-Furgalskiego 21, lok. 1, 30-217 Kraków, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP: 6751331663, nr REGON: 120269870 (dalej zwany Mobilen).

21. RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). RODO określa zasady przetwarzania danych osobowych Klienta, które stosuje Mobilen.

22. Dane osobowe Klientów, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarcza także nazwa firmy oraz numer NIP - będą przetwarzane w związku z koniecznością wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także umowy sprzedaży, których Klient jest stroną, oraz dla podjęcia czynności przed zawarciem umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla zawarcia i wykonania powyższych umów z Mobilen oraz świadczenia usług przez Mobilen. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji obowiązków Mobilen wynikających z umów zawartych z Klientem, a po tym okresie do przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów.

23. Dane osobowe Klientów, tj. nr PESEL, a w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą numer NIP - będą przetwarzane na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w celu weryfikacji wiarygodności płatniczej Klienta za pośrednictwem Krajowego Rejestru Długów prowadzonego przez Biuro Informacji Gospodarczej S.A.; podanie danych jest dobrowolne, lecz jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umów z Mobilen, a dane będą przetwarzane w tym celu do momentu cofnięcia udzielonej zgody.

24. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych.

25. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

26. Jeżeli podstawą przetwarzania danych Klienta jest wyrażona zgoda, Klient może w każdym czasie cofnąć zgodę, co nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

27. Dane Klienta mogą być udostępnione podmiotom uczestniczącym w wykonaniu umowy sprzedaży, w szczególności podmiotowi świadczącemu usługi kurierskie, podwykonawcom Mobilen w zakresie działań marketingowych, Biuru Informacji Gospodarczej S.A.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

28. Wszelkie spory wynikłe z zawartych umów sprzedaży towaru rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Mobilen.

29. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

818525797279537e6c21778afe0d0712