Kategorie produktów

Newsletter

DOSTAWA OPINIE KONTAKT HURTOWNIA REKLAMACJE

Regulamin

Regulamin sklepu - klient instytucjonalny (firma)

1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży z klientami sklepu internetowego www.emobilen.pl (Sklep), prowadzącymi działalność gospodarczą oraz zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.emobilen.pl i klienta dokonującego zakupów hurtowych (Klient) oraz zasady realizacji uprawnień przysługujących klientowi w związku z udzieloną gwarancją na towar. Dokonanie rejestracji konta klienta hurtowego jest możliwe po zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu i po jego zaakceptowaniu. Klient dokonując rejestracji na stronie www.emobilen.pl oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą a zakup towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu jest dokonywany w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.

INFORMACJE O FIRMIE

2. Stroną umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu jest Mobilen, ul. Wyrwy-Furgalskiego 21, 30-217 Kraków, wpisany w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod nr 6903/2006, nr NIP 675-133-16-63, nr REGON 120269870 (Mobilen).

PRODUKT

3. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Mobilen są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie lub opisie produktu mogą być oferowane towary używane bądź serwisowane. Produkty posiadają plomby (widoczne oznaczenie) naszej firmy świadczące o zakupie produktu w naszym sklepie. 

OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW

4. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, oznaczenia cen a także inne informacje zawarte na stronie www.emobilen.pl, kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.). Wszelkie zdjęcia mają charakter jedynie poglądowy. Prezentowane fotografie dostępnych towarów mają charakter orientacyjny - wygląd towaru może odbiegać od rzeczywistego.

5. Mobilen, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że dane zamieszczone w systemie sklepu www.emobilen.pl nie zawierają błędów, w szczególności z przyczyn wynikających z cytowania opisów dostarczanych przez producentów lub dystrybutorów towarów. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z działem handlowym.

DOWÓD ZAKUPU

6. Zakupy towarów w sklepie internetowym www.emobilen.pl dokumentowane są poprzez wystawienie stosownej faktury VAT. Faktura VAT dokumentująca zakup towaru doręczana jest wraz z towarem. Faktura VAT wystawiana jest w oparciu o dane wskazane przez klienta hurtowego przy zakładaniu konta.

SPOSOBY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

7. Klient przy rejestracji konta zobowiązany jest podać pełną nazwę firmy (w tym również imię i nazwisko), adres siedziby (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, nazwę miasta, NIP, nr telefonu, nazwa oraz ilość zamawianych towarów. Przy rejestracji konta konieczne jest zaakceptowanie treści niniejszego regulaminu. Każde zamówienie składane po dniu zarejestrowania konta jest realizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu o ile strony nie uzgodnią inaczej. Założenia konta nie jest możliwe bez posiadania adresu milowego. 

8. Zamówienie mogą być składane:

a) za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (poprzez panel konta klienta),
b) za pośrednictwem komunikatorów internetowych,
c) za pośrednictwem korespondencji elektronicznej,
d) telefonicznie,
e) osobiście.

9. Każde zamówienie złożone przez Klienta po dokonaniu rejestracji konta klienta hurtowego jest realizowane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu niezależnie od tego w jakiej formie zostało złożone. Zamówienia złożone przez klientów detalicznych z uzupełnionymi fikcyjnymi danymi będą anulowane. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia złożonego przez firmy nie zajmujące się serwisem GSM lub IT lub do zmiany formy płatności na przedpłatę. Nasza firma prowadzi sprzedaż tylko dla klientów instytucjonalnych (firmy). 

10. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Mobilen.

11. W przypadku zamiaru złożenia zamówienia za pomocą poczty elektronicznej zamówienie należy wysłać na adres pocztowy Działu Obsługi Klient Hurtowego (dane dostępne na www.emobilen.pl) . Zamówienie powinno zawierać: pełną nazwę firmy (w tym również imię i nazwisko), adres siedziby (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, nazwę miasta, NIP, nr telefonu, nazwa oraz ilość zamawianych towarów. Zamówienie złożone drogą korespondencji elektronicznej zostanie potwierdzone przez Mobilen za pomocą korespondencji elektronicznej, telefonicznie lub faksem. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia w terminie 1 dnia roboczego traktować należy jako odmowę wykonania zamówienia.

12. W przypadku wyboru zamówienia telefonicznie numerem kontaktowym do złożenia zamówienia są telefony do Działu Obsługi Klienta Hurtowego wskazane na www.emobilen.pl.

13. Mobilen zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zawarcia w przypadku ustalenia, iż poprzednio zawarte umowy z danym Klientem nie zostały przez Klienta wykonane z jego winy.

CENY

14. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu są widoczne po zalogowaniu się do konta klienta hurtowego. W przypadku złożenia zamówienia w inny sposób niż za pośrednictwem strony internetowej Sklepu ceny uzgadniane są przy składaniu zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

15. Orientacyjny termin realizacji zamówienia (rozumiany jako czas od potwierdzenia zamówienia do momentu przekazania zamówionego towaru do wysyłki lub Sklepu w przypadku odbioru osobistego) wynosi 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia lub od dnia zaksięgowania wpłaty w przypadku płatności przelewem. Mobilen zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia o dodatkowe 2 dni robocze po uprzednim poinformowaniu Klienta.

DOSTAWA TOWARU

16. Zamówione towary dostarczane są w sposób uzgodniony przez Klienta z Mobilen w chwili składania zamówienia, spośród dostępnych opcji dotyczących dostawy danego towaru, w tym dotyczących wyboru firm kurierskich dostarczających towar. W przypadku zamówienia składanego za pośrednictwem strony internetowej Sklepu uzgodnienie innego sposobu dostawy niż wskazany na stronie internetowej Sklepu może skutkować wzrostem kosztów dostawy towaru. Istnieje również możliwość osobistego odbioru towaru.
Odbiór osobisty towaru w Biurze Obsługi Klienta jest możliwy tylko po zmianie statusu na 'Gotowe do odbioru' i przesłaniu potwierdzenia mailowego do klienta. Zamówienia złożone ze statusem 'Odbiór osobisty' nie mogą być odebrane od razu po ich zatwierdzeniu. Możliwość odbioru towaru jest dostępna tylko po wysłaniu wiadomości mailowej. Telefoniczne potwierdzenie zamówienia nie upoważnia do wcześniejszego odbioru.

17. Towar dostarczany jest na adres wskazany przez Klient przy rejestracji konta. W przypadku gdy towar ma być dostarczony pod inny adres Klient powinien wskazać adres dostawy najpóźniej przy składaniu zamówienia.

18. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dostarczana jest na drugi dzień roboczy po dniu nadania paczki. Za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firmy kurierskiej lub operatora pocztowego Mobilen nie ponosi odpowiedzialności.

19. W sytuacji gdy doręczenie przesyłki było niemożliwe ze względu na jej niepodjęcie w terminie awizowania przesyłki lub ze względu na wskazanie błędnego bądź nieaktualnego adresu lub też Klient bez uzasadnionych przyczyn odmówił przyjęcia przesyłki, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Mobilen dodatkowo kosztów zwrotu przesyłki do Sklepu oraz kosztów ponownego przesłania przesyłki. Towar zostanie ponownie przesłany wyłącznie po dokonaniu wpłaty przez Klienta w/w kosztów (przedpłata na konto).

20. Przed odebraniem przesyłki z towarem (od pracownika firmy kurierskiej lub operatora pocztowego) należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności pracownika firmy kurierskiej lub operatora pocztowego dokonać jej otwarcia i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się niezwłocznie z Mobilen w celu wyjaśnienia sprawy. Niewypełnienie powyższych obowiązków może skutkować odmową uznania roszczeń Klienta związanych z dostawą wadliwego towaru w tym roszczeń z tytułu gwarancji.

PŁATNOŚĆ

21. Dostępne są następujące formy płatności za towar:

a) przedpłata na konto,
b) płatność kurierowi przy odbiorze przesyłki,
c) zapłata gotówką przy odbiorze osobistym w Sklepie.

22. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na numer rachunku wskazanym podczas składania zamówienia lub na dokumencie handlowym.

23. Towar (w przypadku opcji 'przedpłata na konto') nie jest wysyłany przed zaksięgowaniem wpłaty. W przypadku braku płatności lub odbioru towaru 21 dni od momentu złożenia zamówienia, zamówienie będzie anulowane.

24. W tytule przelewu należy umieścić jedynie numer zamówienia.

25. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu koszt wysyłki towaru widoczny jest przed złożeniem zamówienia. Koszt innych form wysyłki może być ustalany indywidualnie z klientem.

26. Wysyłka towaru za granicę możliwa jest jedynie po wcześniejszej wpłacie na konto. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej koszt wysłania towaru zostanie wskazany Klientowi po złożeniu zamówienia, drogą korespondencji elektronicznej. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem korespondencji elektronicznej koszt wysyłki towaru jest podawany w treści wiadomości potwierdzającej zamówienie. W powyższych przypadkach Klient jest uprawniony do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania wiadomości drogą korespondencji elektronicznej lub od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej zamówienie. Do czasu upływu tego terminu zamówienie nie jest realizowane chyba że Klient oświadczy, iż nie będzie korzystał z możliwości odstąpienia od umowy.

GWARANCJA i SKŁADANIE REKLAMACJI

27. Na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Mobilen udziela Klientowi gwarancji. Gwarancją objęte są wyłącznie wady towaru wynikłe z przyczyn tkwiących we właściwościach towaru. W szczególności gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń wynikłych z użytkowania towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowego montażu towaru w innym urządzeniu. Warunkiem skorzystania z gwarancji jest odesłanie towaru, który posiada plomby (oznaczenia) naszej firmy. W przypadku reklamacji produktów pakowanych w oryginalne pudełka producenta (np. Samsung modele serii GH97) konieczne jest odesłanie oryginalnego opakowania wraz z produktem. 

28. Okres gwarancji wynosi 3 miesiące od dnia wydania towaru Klientowi. 

29. W przypadku uznania wady za objętą gwarancją następuje wymiana towaru na nowy lub nieodpłatna naprawa towaru według decyzji Mobilen. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest możliwe tylko w przypadku zakupu realizowanego przez konsumenta (tj. osoby fizycznej, która nabywa towar w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz działalnością zawodową).

30. Klient zobowiązany jest dostarczyć wadliwy towar do Mobilen na swój koszt. Mobilen nie będzie przyjmował przesyłek pobraniowych ani produktów które są zamontowane w urządzeniu. Wraz z towarem Klient zobowiązany jest dostarczyć pismo reklamacyjne zawierające dane adresowe Klienta (wraz z numerem telefonu, w miarę możliwości komórkowego, oraz adresem poczty elektroniczne e-mail – formularz dostępny jest na www.emobilen.pl), datę zakupu towaru, powód złożenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem stwierdzonych wad.

31. Wykonanie naprawy lub wymiana towaru na wolny od wad nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia towaru do Mobilen. O możliwości odbioru towaru Klient informowany jest drogą korespondencji elektronicznej lub telefonicznie. Na życzenie Klienta towar może zostać wysłany na wskazany przez Klienta adres po uprzednim pokryciu kosztów przesyłki przez Klienta.

DANE OSOBOWE

32. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność zarejestrowania konta Klienta oraz składania zamówień. Dokonując rejestracji konta Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).

33. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

34. Administratorem danych osobowych jest MOBILEN, ul. Wyrwy-Furgalskiego 21, 30-217 Kraków.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

35. Wszelkie spory wynikłe z zawartych umów sprzedaży towaru rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Mobilen.

36. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

818525797279537e6c21778afe0d0712